O Stomatologii Uniwersyteckiej

StartO Stomatologii Uniwersyteckiej

NAJNOWSZA HISTORIA
GDAŃSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ

XXI wiek przyniósł Uniwersyteckiej Stomatologii w Gdańsku nie tylko powiew świeżości w zakresie nowych materiałów i technologii, ale przede wszystkim rozpoczął erę kolejno następujących przemian w zakresie formalnych podstaw jej funkcjonowania.

Po raz pierwszy w historii, uniwersytecka baza lecznictwa stomatologicznego została utworzona w oparciu o spółkę prawa handlowego. Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (UCS GUMed Sp. z o. o.) zostało powołane na mocy, obowiązującej od 1 lipca 2011 r., Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.

W oparciu o zaistniały stan prawny Senat Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Uchwałą Nr 35/2011 z dnia 24 października 2011 roku, podjął decyzję o zawiązaniu spółki kapitałowej do prowadzenia działalności leczniczej w zakresie stomatologii. Na mocy powyższej Uchwały 2 grudnia 2011 r. został podpisany akt założycielski Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o., której jedynym właścicielem jest Uczelnia. Na funkcję pierwszego Prezesa Zarządu powstałej spółki została powołana dr n. med. Małgorzata Nather, pełniąca dotychczas obowiązki dyrektora. Gdański Uniwersytet Medyczny Specjalistyczne Centrum Stomatologiczne z dniem 2 stycznia 2012 roku został w całości wniesiony aportem do nowo utworzonej spółki jako przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego.

Skutkiem opisanych powyżej przekształceń, stan prawny Stomatologii Uniwersyteckiej kształtuje się następująco:

 1. Podmiotem leczniczym jest Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (UCS GUMed Sp. z o. o.). Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000404490 NIP 957-10-62-878, REGON 221572277, nr rejestru 000000026697, kapitał zakładowy 1 005 000,00 zł wniesiony w całości;

 2. Właścicielem Spółki jest Gdański Uniwersytet Medyczny, który posiada 100% udziałów;
 3. Przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego, w skład którego wchodzą wszystkie poradnie dotychczasowego zakładu opieki zdrowotnej, jest Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (UCS GUMed);
 4. Zarząd Spółki jest jednoosobowy i reprezentowany przez Prezesa Zarządu.
 5. Jakkolwiek powstały podmiot leczniczy otrzymał nowe podstawy prawne swojego funkcjonowania, to jednak jego obecny wizerunek oraz przyszła działalność determinowana jest całokształtem wcześniejszych dokonań jednostki. Należy przypomnieć, iż Gdański Uniwersytet Medyczny Specjalistyczne Centrum Stomatologiczne (GUMed SCS) powstał na bazie Specjalistycznego Centrum Stomatologicznego Akademii Medycznej w Gdańsku Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej (SCS AMG NZOZ) i funkcjonował w tym kształcie od 19 maja 2009r. do 31.12.2011r.

  Powyższe przekształcenie było konsekwencją historycznych zmian, związanych ze zmianami w Uczelni, która była organem założycielskim SCS AMG NZOZ. W 2009 roku miało bowiem miejsce podniosłe wydarzenie – Akademia Medyczna, po spełnieniu wymogów prawa polskiego i Unii Europejskiej, uzyskała kolejno zgodę Sejmu, Senatu oraz Prezydenta RP na prawomocne używanie nazwy Gdański Uniwersytet Medyczny (Medical University of Gdansk. Natomiast SCS AMG NZOZ, jako wyodrębniona jednostka Uczelni, przyjęła nazwę Gdański Uniwersytet Medyczny Specjalistyczne Centrum Stomatologiczne (GUMed SCS) oraz zaczęła posługiwać się nowym logo.

  Natomiast początki Specjalistycznego Centrum Stomatologicznego Akademii Medycznej w Gdańsku Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej sięgają 21 września 2000 roku, kiedy to SCS AMG NZOZ został utworzony jako wyodrębniona jednostka Akademii Medycznej w Gdańsku na mocy Zarządzenia nr 16/2000 J.M. Rektora z dnia 21 września 2000 roku w sprawie utworzenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, poprzez wyodrębnienie poszczególnych poradni stomatologicznych, funkcjonujących w strukturach SPSK Nr 1 w Gdańsku.

  Główne założenia funkcjonowania nowo powstałej jednostki oraz zadania statutowe SCS AMG NZOZ są realizowane bez istotnych zmian do chwili obecnej i jest to przede wszystkim udzielanie świadczeń zdrowotnych i profilaktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysokospecjalistycznych oraz promocja zdrowia w powiązaniu realizacją zadań dydaktycznych i naukowo-badawczych dla potrzeb Uczelni.

  W marcu 2006 roku decyzją J.M. Rektora AMG powołana została nowa dyrekcja SCS AMG NZOZ w składzie:

  Dyrektor – lek. med. Blanka Skrzypkowska-Brancewicz
  Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych – mgr Tomasz Ostrowski
  Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa – dr n. med. Małgorzata Nather.

  Nowa kadra zarządzająca nakreśliła nowy kierunek dla dalszej działalności SCS AMG NZOZ oraz rozpoczęła konsekwentne realizowanie przyjętego programu zmian, polegających przede wszystkim na:

  1) zapewnieniu stałej dostępności nowoczesnych materiałów i rozwiązań we wszystkich dziedzinach stomatologii na potrzeby dydaktyki przed- i podyplomowej;

  2) udoskonaleniu organizacji pracy w jednostce w celu zapewnienia profesjonalnej obsługi, niezbędnej do sprawnego przeprowadzania procesu nauczania (obsługa sal klinicznych, sterylizacji, RTG) oraz funkcjonowania SCS AMG NZOZ jako całości (personel gospodarczy) w godzinach dostosowanych do planu zajęć dydaktycznych prowadzonych w poszczególnych poradniach;

  3) odnowieniu i uzupełnieniu zaplecza technicznego w poszczególnych poradniach (serwisowanie i bieżące naprawy posiadanego sprzętu, zakup nowego sprzętu i dodatkowego wyposażenia, narzędzi oraz niezbędnych instrumentów stomatologicznych);

  4) modernizacji i unowocześnienia pomieszczeń i budynków poprzez przeprowadzanie remontów, podwyższających komfort świadczonych usług.

  Od 2007 roku realizowane są także prace dostosowawcze, mające na celu zwiększenie komfortu leczenia pacjentów, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Posiadany sprzęt stomatologiczny systematycznie wymieniany jest na nowy i bardziej nowoczesny, umożliwiający świadczenie usług na najwyższym poziomie.

  Kierownictwo jednostki w sierpniu 2011 roku podjęło decyzję o wprowadzeniu w GUMed SCS systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008, którego wdrożenie pozwoli lepiej funkcjonować na rynku usług medycznych, a uzyskany certyfikat stanie się dla pacjentów zapewnieniem o uzyskaniu w poradniach GUMed SCS opieki stomatologicznej w najwyższych standardach.

  W celu pozyskania informacji zwrotnej od pacjentów GUMed SCS wprowadzono system monitorowania jakości z wykorzystaniem Ankiety zadowolenia pacjenta.

  Staraniem dyrekcji oraz przy wybitnej pomocy Kierownika Oddziału Stomatologicznego – dr hab. n.med. Barbary Kochańskiej, prof. ndzw. GUMed w 2011 roku zakończone zostało kompleksowe wdrażania systemu informatyzacji jednostki, w ramach którego wszystkie poradnie zostały wyposażone w jednostki informatyczne, powiązane z elektronicznymi kartami identyfikacji lekarza oraz czytnikami kodów identyfikujących pacjenta.

  Dnia 30 września 2012 r. w struktury UCS GUMed Sp. z o.o. została włączona Poradnia Stomatologiczna zlokalizowana na Al. Zwycięstwa 30 w Gdańsku, działająca dotąd w ramach Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Gdańsku. Z dniem 31.07.2020 r. wyżej wymieniona Poradnia została zlikwidowana.

  W dniu 10 października 2012 r. UCS GUMed Spółka z o.o. wdrożyła System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie świadczenia usług medycznych w zakresie wszystkich dziedzin stomatologicznych. Procedurą certyfikacyjną zostały objęte wszystkie Poradnie.

  Od dnia 16 kwietnia 2013 r. do 18 kwietnia 2018 r. funkcję Prezesa Zarządu pełnił Jan Brodnicki.

  Od dnia 20 czerwca 2013 r. do 31 lipca 2018 r. funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa pełniła prof. dr hab. n. med. Izabela Maciejewska.

  Od dnia 18 kwietnia 2018 r. do 31.12.2019 r. funkcję Prezesa Zarządu pełniła Joanna Skonecka.

  Z dniem 1.01.2020 r. funkcję Prezesa Zarządu objęła dr n. med. Mirosława Pellowska-Piontek.

  Od 2014 roku świadczenia zdrowotne udzielane są w podanych poniżej lokalizacjach:

  Poradnia Chirurgii Stomatologicznej, ul. Dębowa 1a
  Poradnia Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej, ul. Elizy Orzeszkowej 18
  Poradnia Protetyki i Implantologii Stomatologicznej, ul. Elizy Orzeszkowej 18
  Poradnia Stomatologii Dziecięcej i Rodzinnej, ul. Elizy Orzeszkowej 18
  Poradnia Stomatologii Zachowawczej, ul. Elizy Orzeszkowej 18
  Poradnia Ortodoncji, Al. Zwycięstwa 42c

  Usługi z zakresu radiologii stomatologicznej wykonywane są w pracowniach RTG, mieszczących się przy ul. Dębowej 1a oraz przy ul. Elizy Orzeszkowej 18.