Praca

StartPraca
Rozwiń

Gdańsk, dn. 30.11.2018 r.

Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne

Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.

zatrudni osobę

na stanowisko higienistka/asystentka stomatologiczna

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Pełny wymiar czasu pracy

zatrudni lekarza ortodontę

Rodzaj umowy: umowa cywilno-prawna

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: biuroucs@gumed.edu.pl lub złożenie osobiście w siedzibie spółki przy ul. Dębowej 1a, w Gdańsku.

Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego” lub “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego i przyszłego procesu rekrutacyjnego”

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Dębowa 1a, 80-204 Gdańsk, adres mail:biuroucs@gumed.edu.pl. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: ioducs@gumed.edu.pl.

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.); będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) – RODO, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody Art. 6 ust. 1 lit a RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Administrator danych będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę Art. 6 ust. 1 lit a RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie Art. 9 ust. 2 lit. a RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podwykonawcy i współpracownicy realizujący zadania przy których przetwarzane są dane (np. firma świadcząca usługi informatyczne).

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.
Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, wniesienia skargi do Prezes UODO.
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.