Gdański Uniwersytet Medyczny
Jesteś tutaj: Start > Aktualności

Aktualności


Ogłoszenie o zamiarze zniszczenia dokumentacji medycznej

Działając na podstawie Art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta (tekst jednolity: Dz. U. 2009 Nr 52 poz. 417) oraz §75 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (tekst jednolity dz. u. z 2010 r. nr 252 poz. 1697 z późniejszymi zmianami)

Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dokumentacja medyczna po upływie okresów przechowywania starsza niż z 1994 r , zostaje zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.

Dokumentacja indywidualna pacjenta przewidziana do zniszczenia może zostać wydana za pokwitowaniem, na wniosek pacjenta lub osoby przez niego upoważnionej do uzyskania dokumentacji.

Prosimy, osoby zainteresowane odbiorem własnej, a przewidzianej do zniszczenia, dokumentacji medycznej o zgłaszanie się do Poradni UCS GUMed w każdy piątek, w godz. od 8 do 14 do dnia 10.10.2014 r. z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości ze zdjęciem.

do góry

UNIWERSYTECKIE CENTRUM STOMATOLOGICZNE Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000404490, kapitał zakładowy 1.005.000,00 zł wniesiony w całości
adres siedziby: 80-204 Gdańsk, ul. Dębowa 1a, tel. (58) 349 2136, fax (58) 349 2135, Kontakt
nr Rejestru 26697, NIP 957-10-62-878, Regon 221572277.